7 عصرآراد, آموزش شبکه, آموزش Microsoft, آموزش Cisco, آموزش VMware, آموزش Fortigate

آموزش cisco,آموزش microsoft,vmware آموزش ,آموزش VMware,آموزش compTIA,elearning,دوره های آموزشی,شبکه,آموزش مایکروسافت,پروژه شبکه,پروژه vmware,آموزش سیسکو, آموزش شبکه , آموزش سیسکو , آموزش مایکروسافت , آموزش vmware , آموزش ccna , آموزش mcsa , آموزش مجازی سازی , vmware آموزش , آموزش دوره های شبکه , آموزش Microsoft , آموزش cisco , لینوکس , MCSE CCNP , CCNA دوره , دوره های آموزش شبکه امنیت شبکه سیسکو مایکروسافت لینوکس MCITP CCNA MCSE CCNP VMware آموزش Cisco , دوره CCNA , دوره MCITP , سيسکو , مایکروسافت

microsoft

VMware

elearning

cisco

CompTIA

مایکروسافت

سیسکو

 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش fcnsa
 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش vmware nsx
 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش fcnsp
 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش MCSA
 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش vmware view
 • اموزش scom , اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان
 • دعوت به همکاری , اشتغال , استخدام , دعوت به همکاری عصرآراد ,استخدام شبکه , پیدا کردن کار , اشتغال در شبکه
 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , آموزش exchang 2016
 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش vmware nsx
 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان
 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان
 • اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان
اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش fcnsa اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش vmware nsx اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش fcnsp اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش MCSA اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش vmware view اموزش scom , اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان دعوت به همکاری , اشتغال , استخدام , دعوت به همکاری عصرآراد ,استخدام شبکه , پیدا کردن کار , اشتغال در شبکه اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , آموزش exchang 2016 اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان , اموزش vmware nsx اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان اموزش شبکه , مجازی سازی , عصر اراد , کندو , سماتک , ویستا , نورانت , عصر شبکه , کهکشان
دوره های آموزش شبکه امنیت شبکه سیسکو مایکروسافت لینوکس MCITP CCNA MCSE CCNP

Cisco Nexus 1000V Series Switch

ISO 27001 Foundation ISMS

EMC Information Storage and Management V2

+Storage

+Storage

CCNP Route

Microsoft Exchange 2013

VMware vSphere: Optimize and Scale V6.1

VMware vSphere ICM V6.1

VMware Horizon View v6.2

VMware vSphere Design Workshop camp

بازرسی فنی برق

Upgrade MCITP to MCSA 2012

CCNA Rouring & Switching + Network

CCNA Security and 802.1x

Exam Preparation VCA

Lync Server 2013

EMC Storage.VNX Series

ITIL

VMware vSphere: Optimize and Scale V6.1

VMware VSphere View V5.5x to v6.0

Upgrade to Vmware VSphere ICM 6 - Workshop

MTCNA

رله و حفاظت دوره اول

رله و حفاظت دوره دوم

آشنایی با مناطق مستعد خطر و تجهیزات ضد انفجار

شناخت و نت ترانسفورماتور و روغن های ترانسفورماتور

+Server

+Server

+A

+Network

بازرسی فنی برق

+Network

SCOM Camp

C & C++ Core

CCNA Voice

CCNA Voice (Camp)

CCNA Voice (Camp)

CCNA Routing & Switching

CCNA Routing & Switching

CCNA Routing & Switching (Camp)

CCNA Routing & Switching & Network+ (Camp)

CCNA Data Center

CCNA Data Center

CCNA Security

CCNA Security

CCNA Routing & Switching

CCNP Switch

CCNP Voice

CCNP Voice (Camp)

CCNP Voice (Camp)

CCNP Route

CCNP Switch (Camp)

CCNP Route (Camp)

CCNP Data Center

CCNP Data Center (Camp)

CCNP Data Center (Camp)

CCNP Security

CCNP Security (Camp)

CCNP Security (Camp)

Private Cloud

Security+

EMC Information Storage and Management V3

EMC Information Storage and Management V3 (Camp)

EMC Storage VNX Series

EMC Storage VNX Series (Camp)

FortiGate FCNSA

FortiGate FCNSA (Camp)

FortiGate FCNSP

FortiGate FCNSP (Camp)

MCSA2012

HP Proliant ML/DL/SL server

HP Proliant ML/DL/SL server (Camp)

HP Accelerated SAN Essential (Camp)

HP Accelerated SAN Essential (Camp)

HTML & CSS

ISMS (Camp)

ITIL

ITIL (Camp)

ITIL (Camp)

CSCU, camp

Lync Server 2013

Linux LPl1

Linux LPl1 (Camp)

Linux LPl2

Linux LPl2 (Camp)

MCSA 2012

MCSE 2012

MCSE 2012 (Camp)

MCSE 2012 (Camp)

Microsoft Privat Cloud

Microsoft Privat Cloud (Camp)

Microsoft System Center 2012 SCOM (Camp)

Microsoft System Center 2012 SCOM (Camp)

Microsoft System Center 2012 SCOM (Camp)

Microsoft System Center 2012 SCOM (Camp)

Microsoft System Center 2012 SCOM (Camp)

MCSA 2012

Microsoft Exchange 2016 Advanced Configuration

Microsoft Lync2013

Microsoft Lync2013 (Camp)

Microsoft Lync2013 (Camp)

Microsoft Lync2013 (Camp)

Microsoft SQL Design

Microsoft SQL Design (Camp)

Microsoft SQL Design (Camp)

Microsoft SQL Design (Camp)

MCSA 2012

Microsoft SQL Admin

Microsoft SQL Admin

Microsoft SQL Admin (Camp)

Business intelligent (BI)

Business intelligent (BI) (Camp)

Microsoft SQL Admin (Camp)

MCSA 2012

MCSA 2012 (Camp)

MCSA 2012 (Camp)

MCSA 2012 (Camp)

MCSE 2012

MCSE 2012

MTCNA

MTCTCE (Camp)

MTCNA (Camp)

MTCNA (Camp)

MTCRE

MTCRE(Camp)

MTCRE(Camp)

MTCTCE

MTCTCE (Camp)

MySQL & PHP

Nexus 1000V Series Switch

Nexus 1000V Series Switch (Camp)

Nexus 1000V Series Switch (Camp)

SQL Server

CEH Pack

CEH Pack

CEH Pack (Camp)

CHFI (Camp)

CCNP Switch

Security+

SCCM

VMware vSphere ICM V6.1

VMware vSphere Optimize & Scale V6.1(camp)

VMware vSphere View V7(camp)

VMware vSphere View V7(camp)

VMware vSphere View V7(camp)

VMware vSphere Design (Camp)

VMware vSphere Design (Camp)

VMware vSphere Design(camp)

VMware vSphere Design (Camp)

VMware vSphere ICM V6.1

(VMware NSX (Beginner

(VMware NSX (Advanced

(VMware NSX (Expert

VMware vSphere ICM V6.1 (Camp)

VMware vSphere ICM V6.1 (Camp)

VMware vSphere ICM V6.1 (Camp)

VMware vSphere ICM V6.1 (Camp)

VMware vSphere Optimize & Scale V6.1

VMware vSphere Optimize & Scale V6.1(camp)

VMware vSphere Optimize & Scale V6.1(camp)

آمارگیر وبلاگ

Asre Arad