آموزش cisco,آموزش microsoft,vmware آموزش ,آموزش VMware,آموزش compTIA,elearning,دوره های آموزشی,شبکه,آموزش مایکروسافت,پروژه شبکه,پروژه vmware,آموزش سیسکو

آموزش،شبکه،مایکروسافت،سیسکو،امنیت،شرکت آراد،آموزشگاه آراد،آموزشگاه عصرآراد،آموزشگاه شبکه،آموزشگاه مجازی،دوره های آموزشی Cisco،دوره های آموزشی Microsoft

offers

Mikrotik MTCNA

vSphere 5.5 Install, Configure , Manage

+Storage

Mikrotik MTCNA

+Network

CCNA 200-120

vSphere 5.5 Install, Configure , Manage

EMC Information Storage and Management V2

EMC VNX Series

MCSA : Windows Server 2012

Cisco Nexus 1000V Series Switch

Cisco Nexus 1000V Series Switch

ISO 27001 Foundation

EMC Information Storage and Management V2

+Storage

+Storage

CCNP Route

Microsoft Lync Server 2013

+Network

MCSA2012

Microsoft Exchange 2013

Exchange 2013

CCNA R&S

CCNA Data Center

CCNA Security

CCNA Security

CCNP SWITCH

CCNP Switch

CCNP ROUTE

CCNP ROUTE

CCNP Tshoot

VMware vSphere: Optimize and Scale V6

VMware vSphere: ICM V6

VMware vSphere: ICM V6

VMware Horizon View: 6 ICM

VMware vSphere Design Workshop

HP Prpliant ML/DL/SL Server

EMC Information Storage and Management V@

CEH Pack V8

Linux LP1

Linux LP2

بازرسی فنی برق

Upgrade MCITP to MCSA 2012

Microsoft Lync 2013

CCNA Rouring & Switching + Network

CCNA Security and 802.1x

Microsoft System Center 2012 SCOM

Exam Preparation VCA

Accelerated SAN Essential

SQL Server Camp

رله و حفاظت دوره اول

+Server

رله و حفاظت دوره دوم

آشنایی با مناطق مستعد خطر و تجهیزات ضد انفجار

شناخت و نت ترانسفورماتور و روغن های ترانسفورماتور

+Network

بازرسی فنی برق

Upgrade MCSA2012 to MCSE

+A

CCNA R&S

Upgrade to Vmware VSphere ICM 6 ( Workshop)

VMware VSphere Optimize & Scale V6 Camp

VMware Horizon (View) V6 Camp

ISO 270001 Foundation (ISMS)

ITIL Camp

MCSA2012

CCNP Switch

Security+

Asre Arad