آموزش cisco,آموزش microsoft,آموزش VMware,آموزش compTIA,elearning,دوره های آموزشی,شبکه,آموزش مایکروسافت,پروژه شبکه,پروژه vmware,آموزش سیسکو

آموزش،شبکه،مایکروسافت،سیسکو،امنیت،شرکت آراد،آموزشگاه آراد،آموزشگاه عصرآراد،آموزشگاه شبکه،آموزشگاه مجازی،دوره های آموزشی Cisco،دوره های آموزشی Microsoft

offers

Mikrotik MTCNA

vSphere 5.5 Install, Configure , Manage

+Storage

Mikrotik MTCNA

+Network

CCNA 200-120

vSphere 5.5 Install, Configure , Manage

EMC Information Storage and Management V2

EMC VNX Series

MCSA : Windows Server 2012

Cisco Nexus 1000V Series Switch

Cisco Nexus 1000V Series Switch

ISO 27001 Foundation

EMC Information Storage and Management V2

+Storage

+Storage

CCNP Route

VMware vSphere Design Workshop

Microsoft Lync Server 2013

Microsoft Exchange 2013

CCNA R&S

CCNA Security

CCNP SWITCH

CCNP ROUTE

CCNP Route

CCNP Tshoot

VMware vSphere: Optimize and Scale V5.1

VMware vSphere: Optimize and Scale V5.1

VMware vSphere: Optimize and Scale V5.1

VMware vSphere: ICM V5.5

VMware vSphere: ICM V5.5

VMware Horizon View: 5.2 ICM

VMware vSphere Design Workshop

Upgrade MCITP to MCSA 2012

Microsoft Lync 2013

CCNA Rouring & Switching + Network

CCNA Security and 802.1x

Microsoft System Center 2012 SCOM

Exam Preparation VCA

Accelerated SAN Essential

Asre Arad