آموزش cisco,آموزش microsoft,vmware آموزش ,آموزش VMware,آموزش compTIA,elearning,دوره های آموزشی,شبکه,آموزش مایکروسافت,پروژه شبکه,پروژه vmware,آموزش سیسکو, آموزش شبکه , آموزش سیسکو , آموزش مایکروسافت , آموزش vmware , آموزش ccna , آموزش mcsa , آموزش مجازی سازی , vmware آموزش , آموزش دوره های شبکه , آموزش Microsoft , آموزش cisco , لینوکس , MCSE CCNP , CCNA دوره , دوره های آموزش شبکه امنیت شبکه سیسکو مایکروسافت لینوکس MCITP CCNA MCSE CCNP VMware آموزش Cisco , دوره CCNA , دوره MCITP , سيسکو , مایکروسافت

microsoft

VMware

elearning

cisco

CompTIA

مایکروسافت

سیسکو

  • wordpress slideshow
1 2 3 4 5 6 7 8 9
javascript slideshow by WOWSlider.com v8.2
دوره های آموزش شبکه امنیت شبکه سیسکو مایکروسافت لینوکس MCITP CCNA MCSE CCNP

Optimize & Scale V6 Camp

EMC Storage.VNX Series, camp

vSphere 5.5 Install, Configure , Manage

+Storage

MikrotikA MTCNA

+Network

CCNA 200-120

vSphere 5.5 Install, Configure , Manage

MCSA : Windows Server 2012

Cisco Nexus 1000V Series Switch

Cisco Nexus 1000V Series Switch

ISO 27001 Foundation ISMS

EMC Information Storage and Management V2

+Storage

+Storage

CCNA R&S

CCNP Route

Microsoft SQL Camp

Managing HP Storage VA Camp

Microsoft Lync Server 2013 Camp

+Network

Microsoft Exchange 2013

Exchange 2013 camp

CCNA Security

CCNP ROUT, camp

CCNP SWITCH, camp

CCNP ROUTE

CCNP Tshoot, camp

VMware vSphere: Optimize and Scale V6

VMware vSphere: ICM V6

VMware Horizon View v6

VMware vSphere Design Workshop camp

Linux LP1

Linux LP2

بازرسی فنی برق

Upgrade MCITP to MCSA 2012

CCNA Rouring & Switching + Network

CCNA Security and 802.1x

Exam Preparation VCA

Accelerated SAN Essential

Microsoft System Center 2012 Scom, camp

Microsoft Lync2013

Microsoft Lync Server 2013 CAMP

EMC Storage.VNX Series

ITIL

vmware vsphare oPTIMISE & scalev6

Optimize & Scale V6, camp

ICM V6

vmware vsphare ICM v6

vmware vsphare ICM v6

VMware VSphere View V5.5x to v6.0

Upgrade to Vmware VSphere ICM 6 ( Workshop)

VMware VSphere View V6, camp

Managing HP Storage Work Enterprise Virtual Array

MTCNA

MTCNA camp

MTCNA

CCNP ROUTE, camp

رله و حفاظت دوره اول

+Server

رله و حفاظت دوره دوم

آشنایی با مناطق مستعد خطر و تجهیزات ضد انفجار

شناخت و نت ترانسفورماتور و روغن های ترانسفورماتور

MCSA2012

MCSA2012

MCSA2012

MCSA2012

VMware VSphere ICM V6, camp

Optimize & Scale V6, camp

+Server

+Server

+A

+Network

CCNA R&S

CCNA R&S , +Network. camp

+Network

CCNA R&S , +Network

بازرسی فنی برق

+Network

Optimize & Scale V6

Microsoft System Center 2012 Scom, camp

VMware VSphere ICM V6, camp

MTA Server Administration

MTA Server Administration

+A

CCNA R&S

CCNP SWITCH, camp

Upgrade MCSA 2012 to MCSE

CCNP SWITCH

MTA Server Administration

MTA Network Fundamentals

CCNA R&S

CCNA R&S, camp

SCOM Camp

Private Cloud

VSphere Design, camp

VMware VSphere View V6, camp

VMware VSphere ICM V6, camp

VMware VSphere View V6

MCSA2012

VMware VSphere View V6, camp

VMware VSphere ICM V6, camp

SCCM Camp

MCSA2012, camp

Optimize & Scale V6

ISO 270001 Foundationl ISMS, camp

ITIL Camp

Office 2013

Exchange 2013

Accelarated SAN Essential

MCSA2012

VSphere Design, camp

MCSE 2012

HP P6300 Administration & Management,camp

MTCNA, camp

EMC Information Storage and Management V2, camp

CEH Pack

cscu camp

Lync Server 2013

ITIL camp

MCSE 2012

SCCM, Camp

SCCM

CCNA Data Center

CEH Pack

SQL Server

Microsoft Private Cloud Camp

MTA Network Fundamentals

CCNA R&S

Exchange 2013 camp

ProLiant ML/DL/SL Servers

ISO 270001 Foundationl ISMS, camp

VMware VSphere View V6

CCNP Switch

Security+

EMC Storage.VNX Series, camp

vmware vsphare ICM v6

EMC Information Storage and Management V2 Camp

VSphere Design, camp

SCCM

Microsoft System Center 2012 Scom

CEH Pack

Asre Arad